winieta

"Dusze szukające Boga znajdą Go wszędzie,
szczególnie, zaś w  Ubogich." 

Św. Ludwika de Marillac


Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, ul. Robotnicza 4 (liczba miejsc statutowych – 80).

Dom zapewnia całodobową opiekę, zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych,  religijnych i społecznych osobom niepełnosprawnym. Są to często osoby leżące lub poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Ze względu na małą zdolność adaptacyjną do zmiany otoczenia, osoby te przebywają w domu przez całe życie.

Zadanie publiczne pn. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Tarnowa w formie dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Małopolskiego z budżetu państwa - z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 r. zadania publicznego w kwocie 1 472 891  zł.

wspolfinansowany kolor na bieliwojewoda malopolski

 

dpstarnow dofiansowanieMinisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej dokonało podziału na II półrocze 2022 rok środków finansowych przeznaczonych na pomoc dla domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Gmina Miasta Tarnowa otrzymała środki dla Domów Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Cel: Wsparcie finansowe dla domów pomocy społecznej ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone są na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Wartość dofinansowania w II półroczu 2022 r.:
14 121 zł (czternaście tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych)

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi w II półroczu 2022 r.:
14 121 zł (czternaście tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych)

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dokonało podziału na 2022 rok środków finansowych przeznaczonych na pomoc dla domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Gmina Miasta Tarnowa otrzymała środki dla Domów Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Cel: Wsparcie finansowe dla domów pomocy społecznej ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone są na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Wartość dofinansowania dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie ul. Robotnicza 4  w 2022 r.: 44 882 zł (czterdzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote)

Całkowity koszt realizacji zadania dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie ul. Robotnicza 4  wynosi na 2022 r.: 44 882 zł (czterdzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote)


Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych intelektualnie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas Covid – 19."

Celem  projektu jest : wsparcie finansowe w postaci

  • dodatków do wynagrodzeń zatrudnionego personelu pielęgniarskiego
  • doposażenie stanowiska pracy personelu placówki w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID - 19

programy panstwoZadanie publiczne pn. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Tarnowa w formie dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Małopolskiego z budżetu państwa - z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 r. zadania publicznego w kwocie:

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA : 1 472 891  zł.

Całkowita wartość: 4 171 338 zł


Nasza placówka realizuje grant pn. Kontakt on-line mieszkańców i personelu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie z otoczeniem i rodziną w ramach zadania grantowe pn. "Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19".

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki –Domu Pomu Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Wartość grantu wynosi 8 240,00 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji grantu: od 20.11. 2020 r. do 31.12.2020 r.

Zadanie grantowe pn. "Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19"  jest realizowane w ramach projektu "Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,  II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pn. "Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19" jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach "Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego".

 

fundusze


plakat dotacjaDotacja covid dla DPS – okres jesienny 2021 

Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Miasta Tarnowa w 2021 r. na podstawie umowy nr WP-III.9421.22.22.2021 środki finansowe w formie dotacji celowej.

Dla Domu Pomocy Społecznej ul. Robotnicza 4 w Tarnowie przyznano kwotę w wysokości 15 422,00 zł na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

Całkowity koszt realizacji zadania: 19 278,00 zł


 koronawirus 4