"Dusze szukające Boga znajdą Go wszędzie,
szczególnie, zaś w  Ubogich." 

Św. Ludwika de Marillac


Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, ul. Robotnicza 4 (liczba miejsc statutowych – 80).

Dom zapewnia całodobową opiekę, zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych,  religijnych i społecznych osobom niepełnosprawnym. Są to często osoby leżące lub poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Ze względu na małą zdolność adaptacyjną do zmiany otoczenia, osoby te przebywają w domu przez całe życie.

Zadanie publiczne pn. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Tarnowa w formie dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Małopolskiego z budżetu państwa - z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 r. zadania publicznego w kwocie 1.667.439 zł.

wspolfinansowany kolor na bieliwojewoda malopolski

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych intelektualnie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas Covid – 19."

Celem  projektu jest : wsparcie finansowe w postaci

  • dodatków do wynagrodzeń zatrudnionego personelu pielęgniarskiego
  • doposażenie stanowiska pracy personelu placówki w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID - 19

programy panstwoZadanie publiczne pn. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Tarnowa w formie dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Małopolskiego z budżetu państwa - z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 r. zadania publicznego w kwocie:

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA : 1 667 439,00 zł.

Całkowita wartość: 4 076 371,00


Nasza placówka realizuje grant pn. Kontakt on-line mieszkańców i personelu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie z otoczeniem i rodziną w ramach zadania grantowe pn. "Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19".

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki –Domu Pomu Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Wartość grantu wynosi 8 240,00 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji grantu: od 20.11. 2020 r. do 31.12.2020 r.

Zadanie grantowe pn. "Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19"  jest realizowane w ramach projektu "Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,  II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pn. "Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19" jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach "Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego".

fundusze


 koronawirus 4